flame.gif (6156 bytes)

 

bubble.gif (793 bytes)爱是治愈一切疾病的灵丹妙药

bubble.gif (793 bytes)《主的八训规》

bubble.gif (793 bytes)心灵深处

bubble.gif (793 bytes)学会合作避免冒犯

灵性导师赞

Om ajnana-timirandhasya, jnananjana-salakaya
caksur unmilitam yena,tasmai sri-gurave namah

我诞生在黑暗的愚昧中,灵性导师啊,您以知识的火炬启亮我的眼睛。我要虔诚地顶拜您!

八颂灵师

1. samsara-davanala-lidha-loka-
    tranaya karunya-ghanaghanatvam
    praptasya kalyana - gunarnavasya
    vande guroh sri - caranaravindam

    物质存在如同森林大火。灵性导师秉承慈悲之洋的恩赐,普渡苦难无边的物质世界,就如雨云骤降,熄灭熊熊烈火。灵性导师呀,您是吉庆之洋。在您的莲花足下,我虔诚地顶拜您。

2. mahaprabhoh kirtana - nrtya - gita -
    vaditra-madyan-manaso rasena
    romanca-kampa sru-taranga-bhajo
    vande guroh sri-caranaravindam

    载歌载舞,鼓钹齐鸣,齐颂圣名,喜乐无边,灵性导师喜见主柴坦尼亚·玛哈帕布的齐颂圣名运动。他在内心品尝纯粹奉献的甘露,有时他会毛发直竖,身体颤抖,泪如雨泻。灵性导师呀!在您的莲花足下,我虔诚地顶拜您。

3. sri - vigraharadhana - nitya - nana -
    srngara - tan - mandira -mar janadau
    yuktasya bhaktams ca niyunjato pi
    vande guroh sri - caranaravindam

    灵性导师始终崇拜庙宇里的茹阿达和奎师那,还教门徒如样做,给神像穿戴华丽的衣饰,打扫庙宇,并用其他种种方法崇拜主。灵性导师呀!在您的莲花足下,我虔诚地顶拜您。

4. catur-vidha-sri-bhagavat-prasada-
    svadv-anna-trptan-hari-bhakta-sanghan
    krtvaiva trptim bhajatah sadaiva
    vande guroh sri-caranaravindam

    灵性导师时常供奉奎师那四种美味可口的食物(舐的、咀嚼的、渴饮的、吸啜的)。但见奉献者享用祭馀,他便心满意足。灵性导师呀!在您的莲花足下,我虔诚地顶拜您。

5. sri - radhika - madhavayor apara
    madhurya-lila-guna-rupa-namnam
    prati-ksanasvadana-lolupasya
    vande guroh sri-caranaravindam

    灵性导师始终渴望聆听和唱颂茹阿迪卡和玛达瓦的爱恋之情以及祂们无数的逍遥时光、品质、名称和形体。无时无刻他不热切盼望品尝。在您的莲花足下,灵性导师呀!我虔诚地顶拜您。

6. nikunja-yuno rati-keli-siddhyai,
    ya yalibhir yuktir apeksaniya
    tatrati-daksyad ati-vallabhasya
    vande guroh sri-caranaravindam

    灵性导师十分亲切,因为他善于协助牧牛女。她们千方百计为茹阿达和奎师那安排温达文林中的爱恋之约,使祂们共谐和好。灵性导师呀!在您的莲花足下,我虔诚地顶拜您。

7. saksad - dharitvena samasta-sastrair
    uktas tatha bhavyata eva sadbhih
    kintu prabhor yah priya eva tasya
    vande guroh sri-caranaravindam

    灵性导师是主至亲密的仆人。荣耀他,要像荣耀至高无上的主一样。所有启示经典都证实了这点,一切圣人亦如样跟随。灵性导师呀!您是施瑞·哈瑞(奎师那)的真正代表。在您的莲花足下,我虔诚地顶拜您。

8. yasya prasadad bhagavat - prasado
    yasyaprasadan na gatih kuto pi
    dhyayan stuvams tasya yasas tri - sandhyam
    vande guroh sri-caranaravindam

    只有依靠灵性导师的恩慈,我们才能获得奎师那的福荫;没有灵性导师的恩宠,在灵修路途上寸步难行。我应该始终铭记您、赞美您。灵性导师呀!在您的莲花足下,我每天最少虔诚顶拜您三次。

灵师颂歌

1. sri-guru-carana-padma, kevala - bhakati-sadma
    bando mui savadhana mate
    jahara prasade bhai, e bhava toriya jai
    krsna-prapti hoy jaha ha'te

    在您的莲花足下,灵性导师啊!我尊崇虔敬地跪拜您。要获得纯粹奉献服务,除了侍奉您的莲花足别无它法,又凭着您的恩泽,我才能够跨过物质苦海,幸获奎师那的垂怜。

2. guru-mukha-padma-vakya, cittete koriya aikya
    ar na koriho mane asa
    sri-guru-carane rati, ei se uttama-gati
    je prasade pure sarva asa

    以您的莲花般的口流露出来的话语,纯化我的知觉,是我唯一的心愿,依附您的莲花足是我生命的完美,我还有什么心愿未偿呢?

3. cakhu-dan dilo jei,janme janme prabhu sei
    divya-jnan hrde prokasito
    prema-bhakti jaha hoite, avidya vinasa jate
    vede gay jahara carito

    他以超然的知识,启亮我黑暗中的双眼,充盈我心,是我生生世世的主。是他使我感受神爱的无边喜乐,是他使我愚昧尽去。他的品格于《韦达经》中颂扬。

4. sri-guru karuna-sindhu, adhama janara bandhu
    lokanath lokera jivana
    ha ha prabhu koro doya, deho more pada-chaya
    ebe jasa ghusuk tribhuvana

    灵性导师啊! 您是恩慈之洋,患难者之友,奉献者之主。主人啊!怜悯我,以您的莲花足庇护我。您的荣耀传遍三个世界。

5. dui pade laila sarana
    prabhupada-patita-pavana

    在您的莲花足下,我们取得庇护,您是堕落众生的救主。

古茹兑瓦
(摘自
Saranagati )

1. gurudev!
    krpa-bindu diya, koro'ei das, trnapekha ati hina
    sakala sahane, bala diya koro, nija-mane sprha-hina

    灵性导师啊!只给这仆人一滴恩慈。我比一根草还要低。请完全助我,给我力量,让我象您一样,无欲无求。

2. sakale sammana korite sakati, deho'natha! jathajatha
    tabe to' gaibo, hari-nama-sukhe, aparadha ha'be hata

    我完全地拜倒在您之下,由此,我或可有能力去真正了解您。然后,通过在极乐中唱颂圣名,我所有的冒犯方能了结。

3. kabe heno krpa, labhiya e jana, krtartha hoibe natha!
    sakti-buddhi-hina, ami ati dina, koro' more atma-satha

    何时,这恩慈才会赐给这软弱和没有智慧的人呢?请允许我与您同在。

4. jogyata-vicare, kichu nahi pai, tomara karuna-sara
    karuna na hoile, kandiya kandiya, prana na rakhibo ara

    如果您考查我,您将发现我一无是处,我是由您的恩典所做。如果您不对我仁慈,那么,我只能苍然泪下,无力保此生。